Barundi, Barundikazi,

Ncuti z’Uburundi;

 • Imyaka 27 irarangiye Abarundi biyemereje amasezerano y’Ubumwe bwabo. Hari kw’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w’1991. Turashimiye Imana Mushoboravyose yagiye imbere Uburundi n’Abarundi muri ico gikorwa c’iteka. Nihabwe icubahiro kandi yame itwungira Ubumwe imisi yose na hose.
 • Turipfurije umusi mukuru mwiza Abarundi iyo bava bakagera, tuwuhimbaze twibuka ba sokuru bacu batigeze badohoka ku bumwe, na cane cane  imboneza zamye zirazwa ishinga no kubona abonse rimwe babana mu mahoro, basangira akabisi n’agahiye, bongera bazirikana ko basangiye ugupfa no gukira.
 • Duhimbaje uwu musi mukuru twisunze iki civugo: « Ubumwe ni Inkinzo yamaho ikingira Uburundi bwacu ». Tuzirikane rero ko ata rugamba na rumwe twotsinda tutibangikanije iyo nkinzo, maze tubutsimbataze, tububungabunge, tubukingire ico cose coza gishaka kubuhungabanya, maze butubere isoko ry’amahoro adushikana kw’iterambere rirama.
 • Iyi sabukuru yo kwigina Ubumwe idusanze mu mahoro kandi twiyunze mu bumwe. Ni akaryo keza ko gushimira ba sokuru bacu baturaze iragi ryiza.

Tumenye rero ko turi ba samuragwa duheze dufate urumuri badusigiye turumurikishe mu kubandaniriza kw’isemo ryiza batugejejeko.

 • Umusi nk’uyu ni akaryo keza ko kwirimbura, tukaraba iyo tuvuye, aho tugeze n’iyo tugana, umusi wo gushima ivyiza tumaze gushikako no kwibutsa Umurundi wese uruhara rwiwe mu gutsimbataza Ubumwe kugira ngo tuzorage abana bacu Igihugu kizira amacakubiri, ubugunge n’ayandi mazimwe yazingamitse Abarundi, maze dusenyere ku mugozi umwe dushike kw’iterambere rirama kandi ridakumira.

Barundi, Barundikazi,

Ncuti z’Uburundi;

 • Icivugo twashize imbere uno mwaka cogera ku civugo ca misi yose Igihugu cacu cahisemwo: «Ubumwe, Ibikorwa, Amajambere». Muri ico civugo, Ubumwe buza imbere, kanatsinda ni bwo mushinge ibisigaye vyose bishingirako, ni yo nkingi n’inkinzo vy’Uburundi. Ku kaba nkako, nta bikorwa n’amajambere bishoboka ahatari Ubumwe. Uwovyiyumvira yoba asa n’uwutekera amazi mu rukangaga.
 • Ku ntwaro z’Abami mu Burundi, Icivugo cari «Imana, Umwami, Uburundi». Ico civugo naco cari ciza cane kuko Imana ni Sebumwe, Umugambi wayo ni ukunywanisha abantu bo kw’isi yose mu bumwe.

Iyo Mana yaduhaye Uburundi ikongera ikabudutungira, ntiyigeze itetereza ba sokuru na ba sokuruza. Dukwiye rero kuyitura Ubumwe bwacu kandi tukayishira imbere mu migambi n’ibikorwa vyacu.

 • Mu ntumbero yo gushimangira iyo nkingi n’inkinzo shimikiro ry’amahoro n’iteka n’itekane vy’Uburundi, twariyemeje gukora ibishoboka vyose duhereye ku nyigisho zo kuzirikana ico zina Murundi wese ahamagariwe. Iruhande y’izo nyigisho, turi ku kivi co kunagura Ubutungane no kubiba imbuto y’Urukundo muri Beneburundi.
 • Hariho bamwe mu Barundi bataye umurongo bacibaza ko amacakubiri ashobora kubashikana ku maronko n’izindi nyungu z’uburyarya. Abo turabakuriye inkoni ku gishitsi ko amayira yose yugaye ataho bazomenera. Turabasavye ngo bibohore iyo mizana, bave i buzimu baje i buntu, bategere ko ivyari i magera vyageruye, kandi ko amase ya kera adahoma urutaro.
 • Muti none hokorwa iki kugira ngo ivyatosekaje Ubumwe tubirandurane n’imizi? Turamaze kubivuga kenshi kandi ntituzobideha, kwononekara canke gukira kw’ibintu bihera mu ngo. Aho ni ho umwana atorana ingeso nziza canke mbi, ubuntu, ubutwari, urukundo canke ububegito n’uburyarya.
 • Urugo niryo shingiro ry’Ubumwe n’umubano mwiza, niryo sôko ry’amahoro arama. Iyo abagize urugo bashize hamwe, bakama baja inama mu migambi itomoye, nta nkeka ko batera imbere n’Igihugu kigatera imbere. Urugo ni wo mushinge Igihugu cubakiyeko, kanatsinda « izija kurisha zihera ku nama » nazo « izija guhona zihera mu ruhongore ».

Barundi, Barundikazi,

Ncuti z’Uburundi;

 • Turabasavye dushimitse ngo murushirizeho gufatana mu nda. Abasangiye ubusa ni bo bitana ibisambo. Twebwe Abarundi Imana ntaco itaduhaye. Igisigaye ni uko twokwiga gutunganya neza itunga Imana yatugabiye, tukaribungabunga, tukariteramira kandi tukarisabikanya ata wandya wangura. Dutegerezwa kandi kuba maso, tukamenya ko twambaye ikirezi cera gihurumbirwa na benshi, gutyo tukirinda kucanjanjwako.
 • Ivyo tubasavye ntawovyishoboza ari umwe. Bisaba ko twese tuja  hamwe mu budasa bwacu aribwo butunzi bwacu, tukagira urunani rw’intamenwa ruhuza Abarundi twese atawusigaye inyuma. Nitwigenza gutyo nta mahanga azoduhangara kuko «Ntawutera icumu mw’icumi».
 • Ubumwe bw’Abarundi kuva na kera na rindi bwamye ari inkinzo yakingiye Igihugu mu makuba caciyemwo. Ni karahara mu ruganda ntibacura, ari naco gituma tudakekeranya ko abatuboneye izuba bashimye kubuha ikibanza ca mbere mu Civugo c’Uburundi.

Mu ntumbero yo gukomeza iryo ragi ryiza twarazwe na ba sokuru, dusavye ibi kurikira:

 • Ijambo Ubumwe ni Ijambo ridasanzwe. Duhamagariwe kurizirikana no kuriha ikibanza kibereye mu mvugo no mu ngiro. Haba mu Ruririmbo ruhayagiza Igihugu cacu, Ururimbo ruhayagiza Ubumwe bw’Abarundi canke mu zindi ndirimbo, twokwitwararika kuzirikana iryo jambo rifise uburemere n’uruhara ntangere.
 • Amasezerano y’Ubumwe bw’Abarundi dutegerezwa kuyakura mu mvugo tukayashira mu ngiro. Ayo masezerano ni aya twese, abayatoye n’abatayatoye, abariho n’abazokwaruka mu myaka iri imbere.
 • Abarundi twamize ku mutima ko urugo ari ishingiro ry’Ubumwe n’umubano mwiza maze Ubumwe tubugire ikiyago mu ngo zacu no mu kibano.
 • Twame tuzibukira inzira mbi zatwaye Abarundi mu muzimagiza. Izo nzira turazizi kandi turazi iyo zadushikanye, ni tumenye iyo tuvuye, aho tugeze n’iyo twerekeza.
 • Turwanye amacakubiri iyo aturuka hose, dushimangire umubano mwiza mu bonse rimwe, twamirire kure ico cose coza gisubiza Igihugu mw’ihumbi.
 • Twirinde agatima ko kuba ba satuntutwanje, aho umuntu arondera inyungu ziwe bwite aho gushira imbere ineza ya bose.
 • Twijukire gukorera hamwe tuzirikana ko twuzuzanya, ko turi magiriranire, ko dukeneraniye.
 • Dushire imbere ineza y’Igihugu, dutegere ko iyo Igihugu giteye imbere beneco n’abakibamwo baba bateye imbere.
 • Dukunde Igihugu catwibarutse, tuzirikane ko ari umurima w’isangi twasangijwe n’Imana, tunezerwe no kwitwa Abarundi, twamirire kure ba sesankuyoze bashaka kutuzanamwo akabi kabishe k’amacakubiri.
 • Twamirire kure, imvugo canke ingendo z’amacakubiri n’izindi nyifato zivangura canke ziryanisha Abarundi.
 • Dushingire intahe ukuri, Ubutungane n’Ingingo vyiganze mu Burundi nkuko vyari imbere y’umuzo w’abakoroni.
 • Tudomeko urutoke kandi dushengeze ba mpemuke ndamuke, twiyamirize ico cose codusubiza mw’ihumbi canke iyo twavuye.

Barundi, Barundikazi,

Ncuti z’Uburundi;

 • Ingendo y’Ubumwe bw’ukuri ni iragi ryiza twarazwe na ba sokuru bacu, natwe twariyemeje kuzoriraga abana n’abuzukuru bacu. Muri iyo ntumbero hari imigambi myinshi tudahengeshanya gutunganya. Aha twovuga:
 1. Ibikorwa vy’iterambere rusangi. Biramaze kugaragara ko Abarundi duhuje umutima n’inama atakitunanira.Ikimenyamenya ni uko mu myaka icumi twiyubakiye tutarinze kuzera inze ibirenga ivyo abatuboneye izuba bubatse mu myaka irenga 40 barinze gusaba imfashanyo.
 2. Itegeko rigenga amakoperative. Iryo tegeko riza ryuhirira akamo ko kurarika Abarundi ngo biyunge kandi biyungunganye bari mu mashirahamwe, babonereho kurwiza umwimbu no kuzamura ubutunzi bw’Igihugu. Ubumwe ni inzira idushikana ku Bikorwa, Ibikorwa navyo bikadushikana ku Majambere.
 3. Umusi wahariwe Komine. Uwo musi ni akaryo keza ku kwibukanya ko Ubumwe mu bavuka komine ari inzira irashe yo gutunganya no gushira mu ngiro imigambi y’iterambere; ridukomokako rikatugarukako, kandi ridakumira.
 4. Umusi wahariwe gushigikirana. Iyo abantu bategereye ko basangiye ugupfa no gukira, ingiro n’ingendo vyabo bibahamagarira gufatana mu nda, gushigikirana no gutabarana kuko baba bategera ko ibigoye umwe biba bigoye uwundi.

Ni muri iyo ntumbero haherutse kandi kugenwa abagize Inama y’Igihugu ijejwe Ubumwe no kunywanisha Abarundi, tutibagiye n’abagize Inama y’Igihugu ijejwe gukinga no kurwanya ihonyabwoko n’ibindi ivyaha vy’agahomerabunwa.

Barundi, Barundikazi,

Ncuti z’Uburundi;

 • Ubumwe ntibusigura kwumva ibintu kumwe canke guhuriza kuri vyose. Ariko n’aho biri uko, Ubumwe budufasha gutandukanya icatsi n’ururo, ikibi tukacita ikibi, iciza tukabona ko ari iciza kandi tukagishigikira. Turabasavye rero kwama mushigikira ico cose gishira imbere inyungu n’ineza vy’Igihugu.
 • Tugiye kubandanya umugambi wo kuzirikana Igihugu cacu, Abarundi bamenye ukuri ku gihugu c’amavukiro, uko cari cifashe imbere y’umuzo w’abakoroni, ivyahindutse ku ntwaro z’abakoroni, maze dukanure tubone umuco n’ukuri tuve mu muzimagiza.
 • Umugambi wo kuzirikana Igihugu cacu, hamwe n’ibizova mu murwi w’Igihugu ujejwe gufasha Abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe, bizodufasha kunagura Ubumwe bwacu, tubusubize akanovera bwari bufise kuri ba sokuru.
 • Ku kaba nkako, Ubumwe bw’Abarundi ntibumaze imyaka 27. Ihibambewe, Ubumwe bw’Abarundi bumaze imyaka Uburundi bumaze bubayeho. Amasezerano yo kuwa 05 Ruhuhuma 1991 yaje kwibutsa Abarundi ko hari agahaze, ko twinjiranywe, ko tumaze hafi imyaka 100 dusinzikajwe n’ishano twatamitswe n’abakoroni; ko dukeneye umurogoro.
 • Umurogoro nyamukuru ntuzova mu kuririmba Ururimbo ruhayagiza Ubumwe bw’Abarundi dufatanye amaboko, uzova nyabuna mu kugaruka kw’isoko ry’Ubumwe ariwo wa muryango nkomoko waturatujwe ugatatana hejuru y’inyungu z’abakoroni. Ubumwe si amajambo asosa canke ivyivugo, Ubumwe ni ibikorwa n’ingendo bishingira intahe Ukuri.
 • Mu kurangiza twashaka dusabe Abarundi kwima amatwi ababahuvya bitwaje ko aribo babakunda gusumba abandi. Mbega wosigura gute ko ukunda Igihugu n’abaco uriko urabasabira ibihano mu makungu? Wokwumvisha Abenegihugu gute ko ubafitiye urukundo wama uriko urakokeza ingwano? Urwo ni rwa rukundo rwa mumpekure. Kira noneho Abarundi benshi baramaze kumenya gutandukanya icatsi n’ururo.
 • Iki ni igihe ciza co gusubiza iteka Uburundi, tukamirira kure inyigisho z’amacakubiri zazanywe n’abakoroni, tugashira hamwe, tugasenyera ku mugozi umwe, na cane cane tukazirikana ko bamwe twiganzura badashaka bama baribwaribwa, bashaka aho bamenera ngo badusubize mu buja.
 • Dusozereye, dusubira kwipfuriza Abarundi bose guhimbaza umusi mukuru w’Ubumwe bwacu mu rweze, twongera twibuka ko « Ubumwe ari inkinzo yamaho ikingira Uburundi bwacu ».

IMANA IHEZAGIRE UBURUNDI N’ABARUNDI YONGERE

IBUNGIRE UBUMWE, MURAKOZE.